Hướng dẫn xác định thẩm quyền duyệt dự toán …

Theo phản ánh của bà Kim Huế (Ninh Bình), Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định, trường hợp dự toán xây dựng công …

Thẩm quyền của chủ đầu tư về sử dụng chi phí dự phòng

1. Theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 7, Điểm b Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quy định chi tiết về quản lý chi phi đầu tư xây dựng công trình quy định: "Điều 7. Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng 4.

Trình tự điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá cố

Trình tự điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều ... Việc xác định đơn giá theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý …

Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và

1. Dự toán xây dựng công trình được xác định theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục II Thông tư này. Các …

Những quy định, quyết định về thu chi đảng phí năm 2023

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở". Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính hướng dẫn, theo dõi thực hiện ...

Hạch toán hóa đơn điều chỉnh giảm chi tiết theo …

Khi điều chỉnh doanh thu giảm: Khi quyết toán giá trị công trình xây dựng, lắp đặt. Lưu ý: Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế người mua thì các bên lập …

122 tình huống hỏi đáp Nghị định 10/2021/NĐ …

Do vậy, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành không được quy định điều chỉnh định mức chi phí, chi phí gián tiếp, chi phí chung. 12. Câu hỏi: Thông tư 11/2021/TT-BXD có bảng định mức chi phí chung nhưng …

Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT

Chi phí sử dụng dịch vụ là các loại chi phí theo quy định tại khoản 3 Điều 13 của Luật Đấu thầu, khoản 9 Điều 9 và Điều 86 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về

Phương pháp và cơ sở xác định chi phí điều chỉnh thiết kế và

Theo quy định tại số 2.II của Phụ lục số 2, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định: "Chi phí thiết kế xây dựng xác định theo định mức chi phí tỷ lệ phần trăm (%) (ban ...

TPHCM xây dựng chương trình hành động thúc đẩy giải …

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đặt yêu cầu rõ ràng cho từng sở ngành, quận huyện, đơn vị và kiên quyết xử lý các trường hợp làm chậm tiến độ …

TP Hồ Chí Minh thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Chương trình nhằm mục tiêu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông đô thị.

Quy định mới về đăng kiểm xe cơ giới: Những loại phương

Theo dự thảo mới nhất Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư 16 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, sẽ đưa vào quy định miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới ...

Nghị định 60/2021/NĐ-CP cơ chế tự chủ tài chính của đơn …

Điều 17. Chi thường xuyên không giao tự chủ và chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Căn cứ nguồn tài chính quy định tại điểm b và điểm d khoản 1, …

Hệ số điều chỉnh chi phí chung x 0,9 mới nhất Thông tư 12

Th12. Hệ số điều chỉnh chi phi chung x 0,9 và lán trại nhà tạm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD. Tại bài viết này chúng ta giải đáp trường hợp điều chỉnh lán trại nhà tạm và chi phí chung. Thời điểm hiện tại áp dụng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD Bộ xây dựng.

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 37/NQ-CP về quản lý sử dụng đất

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu ...

Chi phí bồi thường, tái định cư nằm trong tổng mức đầu tư

Về việc quản lý chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Nội dung chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định trong tổng mức đầu tư dự án, công trình …

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công "Trường hợp chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư …

Nghị định 10/2021/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Quyết định phê duyệt dự toán xây dựng công trình và dự toán chi phí quy định tại khoản 2 Điều này được gửi cho người quyết định đầu tư. Điều 15. Điều chỉnh dự …

Hướng dẫn nội dung liên quan đến điều chỉnh dự toán xây

Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đối với trường hợp điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm …

Hướng dẫn nội dung liên quan đến điều chỉnh dự toán xây

Theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đối với trường hợp điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản …

Thông tư 04/2010/TT-BXD hướng dẫn lập quản lý chi phí …

2. Dự toán công trình điều chỉnh được xác định bằng dự toán công trình đã được phê duyệt cộng (hoặc trừ) phần dự toán công trình bổ sung. 3. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ …

Thông tư 62/2020/TT-BTC thanh toán khoản chi thường

Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (không bao gồm đối với các …

Quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp/công ty mới nhất …

Nhìn chung, quy trình thủ tục thành lập doanh nghiệp sẽ trải qua 5 bước. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu từng bước cụ thể ở bài viết dưới đây nhé! 1. Bước 1: Chuẩn bị các thông tin cần thiết. Chuẩn bị đầy đủ thông tin …

Quy trình xây dựng chương trình đào tạo trình độ trung cấp

Tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT, có hiệu lực ngày 09/02/2019, quy trình xây dựng chương trình đào tạo gồm các bước sau: - Nghiên cứu, khảo sát về nhu cầu thực tiễn ngành, trình độ đào tạo, đặc trưng môi trường làm việc, nhiệm vụ và hoạt động chủ yếu ...

Chi phí của doanh nghiệp là gì? Khái niệm theo quy định

Một trong những chìa khóa quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý chi phí doanh nghiệp hiệu quả là xác định được định mức quản lý doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải theo dõi chi phí liên quan phát sinh khi doanh nghiệp hoạt động và chi phí liên quan phát sinh khi doanh nghiệp không ...

Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt là dự án PPP), gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư ...

Điều chỉnh tổng mức đầu tư, điều chỉnh cơ cấu chi phí trong

Như vậy, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của …

Phương pháp và cơ sở xác định chi phí điều chỉnh thiết kế và

Theo quy định tại số 2.II của Phụ lục số 2, Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy …

Trình tự điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá cố

Trình tự điều chỉnh giá đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo đơn giá điều ... Việc xác định đơn giá theo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng và các thỏa thuận trong ...

Bản quyền © 2023.CONFIA Đã đăng ký Bản quyền.sơ đồ trang web